0995

Rok 995

Tento rok je považován za jeden z velkých okamžiků českých dějin. Nedaleko od budoucích Poděbrad leží Libice nad Cidlinou, tehdy knížecí sídlo mocného rodu Slavníkovců. Osudného 28. září 995 přepadli opevněné hradiště Přemyslovci a vyvraždili všechny přítomné Slavníkovce. Vítězní Přemyslovci zabráním slavníkovského území, tvořícího celou východní polovinu Čech, tak dali základ novému českému státu. Z tohoto období pocházejí nálezy, které dokládají vznik osad na obou poděbradských březích řeky Labe. Toto osídlení zřejmě sloužilo k ochraně staré obchodní cesty z Prahy do Polska.

1108

Útok na Libici nad Cidlinou se opakoval. Stejný osud, tentokrát za intriky a zradu panovnického rodu, jak nás informuje kronikář Kosmas, stihl v roce 1108 i nástupce Slavníkovců – Vršovce. V tomto období se v okolí Poděbrad nacházelo několik přemyslovských hrádků, sloužících k obraně libického hradiště. Nad jednou z osad vzniká později dřevěný hrad, který se v dalších staletích stane správním centrem kraje.

1223

Písemná zmínka o Poděbradech

Z tohoto roku pochází nejstarší dochovaná písemná zmínka o Poděbradech. Na originální listině pražského biskupa Peregrina z 1. října 1223 je mezi svědky uveden i Hroznata z Poděbrad. Jeho jméno se pak vyskytuje i na listinách krále Václava I. až do roku 1236, a to mezi nejváženějšími velmoži a úředníky zemskými.

1262

Poděbrady získal král Přemysl Otakar II. a zbudoval v místě staršího opevněného sídla, umístěného na strategickém místě nad Labem, kamenný hrad. V jeho podhradí se tvořila s největší pravděpodobností nová sídelní aglomerace, kde žila hradní čeleď, první obchodníci a řemeslníci.

1268

Na poděbradském hradě byla podepsána smlouva mezi korutanským vévodou Oldřichem III. a českým králem Přemyslem Otakarem II., která vstoupila do dějin jako poděbradská smlouva. Oldřich ustanovil svého bratrance Přemysla Otakara II. univerzálním dědicem svých zemí.

1351

Rok 1351

Udělil císař Karel IV. Poděbrady jako léno Bočkovi z Kunštátu, jeho rod drží poděbradské panství po šest generací až do roku 1495. Od té doby se členové rodu nazývají také „z Poděbrad“.

1352

V tomto roce se v církevních pramenech objevuje první zmínka o kostelu Povýšení sv. Kříže. Poděbradská fara se toho roku uvádí v registrech papežských desátků, tehdy platila 51 grošů českých, spolu s filiálním kostelem v Pátku, který platil 9 grošů.

1420

V Poděbradech se narodil nejvýznamnější člen rodu Kunštátů, budoucí český král Jiří z Poděbrad. Jeho otcem byl Viktorín, významný husitský velitel. Jméno matky dodnes není prokazatelně doloženo, spekuluje se o Anně z Vartemberka. Po Viktorínově smrti v roce 1427 se stal Jiří z Poděbrad jediným mužským potomkem, a tedy i jedinou záchranou pro pokračování poděbradské větve.

1495

Město Poděbrady přechází včetně hradu a rozsáhlého panství na českého krále Vladislava Jagellonského. Poděbrady sice zdědil pro smrti krále Jiřího z Poděbrad jeho syn Hynek, ten ale roku 1492 umírá a jeho dědicové nedokáží Poděbrady udržet před zájmem (jiného) panovníka.

1496

Rok 1496

Na popravišti za mostem došlo k veřejné popravě 10 vůdců velkého povstání kutnohorských havířů. Vzbouření havíři chtěli, aby se král Vladislav Jagellonský dozvěděl, za jak nelidských podmínek jsou nuceni pracovat a jak na jeho úkor bohatnou horní úředníci. Na paměť nevinně sťatých havířů byl na místě popraviště v roce 1516 postaven dřevěný kostelík Nanebevzetí Panny Marie, který se stal vyhledávaným poutním místem.

1531

Byl vybudován zámecký pivovar. Výroba, šenkování a prodej piva patřily v 16. století vůbec k jedné z nejrentabilnějších činností. Zámecké pivo odebíralo 30 krčem na poděbradském panství a městské pivo 17 krčem.

1542

Český král Ferdinand I. Habsburský vyplatil zastavěné panství Poděbrady, které bývalo jeho předchůdci častokrát dáno do zástavy. Poděbrady se znovu dostaly pod přímou správu panovníka, který je začlenil do tzv. královského komorního panství.

1548

Byla zahájena výstavba královské obory pro stáda daňků, losů a jiné lovné zvěře. Král Ferdinand I. i jeho syn Ferdinand II. Tyrolský velmi holdovali lovu a oceňovali velikost i bohatost místního honebního revíru. V rozšiřování obory pokračoval císař Rudolf II., který roku 1589 nechal oboru rozšířit a znovu ohradit.

1553

Z tohoto roku se dochoval poděbradský urbář, ve kterém se píše, že ve městě žili a pracovali tři řezníci, dva sladovníci, kolář, bednář, krejčí a zámečník. Na Kostelním předměstí provozovali živnosti dva rybáři, dva tkalci, dva ševci, sladovník, pivovarník, kovář, krejčí, mydlářka, zámečník, kožešník, koželuh i bakalář. Na Nymburském předměstí zase bydleli dva tkalci, kožešník a pivovarník.

1557

Rok 1557

Nad přestavbou zpustlého gotického hradu v reprezentační renesanční zámek s arkádami začal dohlížet nový císařský stavitel Bonifác Wolmut. K prvním úpravám už došlo patrně roku 1548 za vedení G. B. Aostalliho (známého též přestavbou zámku Litomyšle). Práce podle všeho projektoval Hans Tirol, který dozor vykonával až do roku 1557. Závěrečné renesanční úpravy proběhly v letech 1579—1582, již za řízení Ulrica Aostalliho. Tehdy fasádu zdobila sgrafita.

1564

Na Poděbradském zámku pracovalo při správě rozlehlého panství celkem 58 stálých služebníků. Z peněžních účtů vyčteme, že se jednalo o hejtmana – správce celého panství, purkrabího – jeho zástupce, dále o několik písařů, pojezdného, hradského, kuchaře a kuchtíky. Pracoval zde i marštalek (podkoní), vrátný, pověžný, dva hlásní, o sádky se staral haltýřník, volák a jeho pacholek, kominík, klíčnice. Lesní personál tvořili jágrmajstr, nadlesní (forstmajstr) nebo sokolník, v oboře pracoval voborník. Tři panské dvory zaměstnávali šafáře a čeledníky – pluhaře, nádvorníky, skotáky, nebo šafářky s děvečkami.

1639

Poděbrady byly na tři čtvrtě roku obsazeny nepřátelským švédským vojskem pod velením generála Johana Banéra. O 8 let dříve Poděbrady vydrancovalo saské vojsko, přitom byl také poprvé zničen most přes Labe. Roku 1639 byl most zdemolován podruhé. Do třetice k tomu došlo roku 1648, kdy městem prošly oddíly švédského generála Arvida Wittenberga.

1664

V Poděbradech se připomíná kat Václav Zelinger. Katovna se nacházela na Kostelním předměstí u městského příkopu. Katovský rod Zelingerů se v 17. století rozšířil téměř po celých Čechách. Jeden z jeho potomků, Jan Zelinger, pohodný a mistr popravčí, si po smrti známého kata Mydláře vzal jeho vdovu a stal se katem na Starém Městě pražském.

1681

Rok 1681

Poděbrady postihl největší požár v historii. Radnice a valná část do té doby dřevěných domů lehla popelem. Po této události bylo nařízeno stavět na náměstí pouze zděné domy. Město v krátké době změnilo svoji tvář. Staré středověké příkopy byly zaváženy popelem ze spálenišť. Po dalších požárech v letech 1800 (zničeno 16 domů) a 1832 (zničeno 80 domů) zanikly zbytky bran a v místech příkopů se budovaly nové ulice. Renesanční náměstí, do té doby lemované patrovými měšťanskými domy s podloubími, ztratilo svůj půvab.

1684

Rok 1684

Vrchnostenský úřad obnovil po požáru města celou řadu potřebných objektů. Mezi jinými také městskou šatlavu. Stavbu šatlavy zadal zámecký hejtman tesařskému mistru Janu Páteckému za 33 zlatých, vědro piva a 1 strych žita. Vedle šatlavy bylo v Poděbradech ještě jedno vězení – arest přímo na radnici, kam byli měšťané zavírání krátkodobě pro lehčí přestupky.

1724

Rok 1724

Bylo vystavěno barokní děkanství u kostela Povýšení sv. Kříže. Autorem plánu byl J. Halířka. Nejznámějším poděbradským děkanem se stal Matěj Rössler, který má na domě umístěnou pamětní desku z roku 1969.

1752

Rok 1752

Začala zatím poslední velká rekonstrukce poděbradského zámku. Dělo se tak na přání Marie Terezie a jejího manžela císaře Františka Lotrinského. Díky této přestavbě dostal zámek dnešní podobu. Zámek rekonstruovali v letech 1752—1757 J. Jedlička a H. J. Rittig. Součástí bylo i výrazné zvýšení mohutné válcové věže.

1788

Toho roku se v Poděbradech dalo napočítat 194 domů dle Josefinského katastru a v roce 1790 podle Schallerovy Topografie 215 domů. Co se týká počtu obyvatel, první hodnověrné sčítání bylo provedeno až v roce 1818. Statistika udává 2 411 osob, které bydlely ve 322 domech.

1802

Na celém poděbradském panství se nacházel pouze jeden lékař (dobově chirurg), placený z vrchnostenského důchodu. Dostával ročně 40 zlatých v hotovosti a deputát obilí, za to měl bezplatně léčit všechny poddané a také jim bezplatně poskytnout jednoduché léky. Lékárna ještě tehdy v Poděbradech neexistovala, pro léky se jezdilo do Nymburka nebo do Kolína. Zkušených porodních bab na poděbradském panství fungovalo 28 a ještě dalších 12 nezkušených. Ve špitále u kostela měl vrchnostenský chirurg dle sčítání z roku 1802 dva „špitálníky“.

1814

Rok 1814

Stará radnice na Jiřího náměstí byla obohacena o hranolovou věž s cibulí v průčelí přístavby. Průčelí bylo následně v roce 1910 upraveno novorenesančně. Stará radnice v tomto domě sídlila od roku 1775, ovšem původně se jedná o městský renesanční dům ze 16. století. Dnešní nová radnice na protějším rohu téhož náměstí byla postavena v letech 1905—1906 podle projektu Edmunda Chaury. Tehdy se však jednalo o sídlo okresního zastupitelstva.

1832

Byla provedena statistika řemeslníků ve městě, v Poděbradech pracovalo 221 řemeslníků. Nejpočetněji bylo zastoupeno zednické řemeslo 34 osob (4 mistři, 10 učedníků a 20 tovaryšů). Mezi rozšířená řemesla se řadí také ševci: 18 mistrů, 9 učedníků a 5 tovaryšů. Řezníci, v dřívějších dobách nejvíce zastoupené řemeslo, poklesli na šesté místo, v Poděbradech jich pracovalo „jen“ 15, z toho 10 mistrů, 4 tovaryši a 1 učedník. Více než řezníků zde působilo krejčích, tesařů a truhlářů. Mimo cechy provozovalo řemeslo 30 tkalců.

1839

Vídeňský bankéř Georg Simon, svobodný pán von Sina, zakoupil celé poděbradské panství se 62 vesnicemi za 1,6 mil. florinů. Roku 1848 propůjčil prázdný zámek městskému úřadu a kapli využívalo ochotnické divadlo. Kolem roku 1850 byl baron Georg Simon Sina považován za jednoho z nejbohatších mužů monarchie, stal se největším konkurentem mocné bankéřské rodiny Rothschildů.

1842

Rok 1842

S velkou slávou se otevřel nový visutý řetězový most. Na obou stranách řeky stály empírové mostní věže (klenuté brány vysoké téměř 9 m) z pískovcových kvádrů, které sloužily jako mostní pilíře. Vozovka, tvořená silnými dubovými trámy, byla zavěšena na čtyřech mohutných řetězech dlouhých 95 metrů. Krátce po otevření se most v protilehlých ložiskách zkřížil, žulové kvádry v základech popraskaly a musely být staženy železnými pásy. Bez dalších větších oprav sloužil most do r. 1885, kdy se přetrhl jeden mostní prut. V r. 1888 se nechal vystavět uprostřed řeky mohutný podpěrný mostní pilíř ze žulových kvádrů. Poděbradský řetězový most byl o 5 let starší než mnohem známější, dodnes dochovaný most ve Stádlci u Bechyně. Roku 1889 byl řetězový most nahrazen ocelovým.

1860

Rok 1860

Byl založen divadelní spolek Jiří. V uvolněných poměrech po roce 1860 se začaly rychle zakládat nejrůznější vlastenecké spolky. Hned po prvním zpěváckém spolku Hlahol vznikl spolek místních divadelních ochotníků, který nesl název Jiří, přirozeně s odkazem na velkého českého krále. Divadelní soubor funguje dodnes. V roce 1884, po odchodu vojenské posádky z města, získali poděbradští ochotníci dokonce kamennou budovu v Divadelní ulici, která jim po úpravách sloužila až do února 1937, kdy nešťastnou náhodou vyhořela.

1863

Rok 1863

Jen rok po založení prvního tělocvičného spolku Sokol v Praze byla stejná jednota založena i v Poděbradech. Svou činnost zahájil poděbradský Sokol 1. srpna 1863. Zásluhu o jeho vznik měl především budoucí akademický sochař Bohuslav Schnirch a přítel Miroslava Tyrše. Ten do Poděbrad dokonce osobně přijel uvádět novou sokolskou jednotu do života, při této příležitosti zde pobyl několik dní.

1870

Rok 1870

Byla zprovozněna železniční trať Kolín—Nymburk—Mladá Boleslav, tzv. Severozápadní dráha, vedena po severním okraji Poděbrad. V historické paměti Poděbrad se traduje, že původně bylo uvažováno, že v místech za Bažantnicí se zřídí železniční uzel, kam by směřovaly vlaky od Prahy, Hradce Králové a Děčína. Nakonec tento železniční uzel a velké dílny na opravu lokomotiv vznikly v Nymburce.

1874

12. září navštívil Poděbrady císař František Josef I. při cestě vlakem z vojenského cvičení v Brandýse nad Labem. Se starostou města, s děkanem poděbradským i duchovním ze Sadské promluvil česky, pak se obrátil k soudním a politickým úředníkům, s nimiž komunikoval německy. Nakonec pochválil Poděbrady: „Máte krásné město, nebyl jsem zde ještě.“ Za jásotu všech přítomných nastoupil zpět do vagónu a odjel. Celá návštěva trvala sedm minut. Podruhé navštívil Poděbrady 21. června 1906 při své cestě do Liberce.

1876

Rok 1876

Bratři Gerhardtovi z Posázaví založili první sklárnu v Poděbradech. Přátelství Filipa Arnošta dědičného prince z Hohenlohe-Schllingsfürstu, majitele poděbradského velkostatku, s podnikateli bratry Gerhardtovými bylo prý příčinou vzniku sklářského průmyslu v kraji bez surovin a sklářské tradice. Původní výrobu draselného skla od roku 1926 nahradila výroba olovnatého skla. V tomto programu pokračuje i současný nástupce Crystal BOHEMIA, a.s.

1878

Tento rok znamenal konec Poděbrad jako kasárenského města. Od dob Marie Terezie byla ve městě vždy umístěna vojenská posádka. Avšak roku 1876 kasárna (dnes Občanská záložna) na Jiřího náměstí vyhořela a městské radě se nepodařilo domluvit podmínky výstavby nových kasáren na kraji města. Vojenská posádka byla mezitím odvelena do Vysokého Mýta a již se do Poděbrad nikdy nevrátila. Roku 1884 město od státu pozemky odkoupilo a obratem je využilo pro svůj další rozvoj. Pro ochotnický spolek byla vystavěna divadelní budova, vedlejší objekt byl přestavěn na dívčí měšťanskou školu a na zbývající části parcely byl roku 1898 vystavěn palác Občanské záložny.

1885

Poděbradský majetek přešel po rodu Sinů sňatkem na knížecí rod Ypsillanti, a následně na bavorský knížecí rod Hohenlohe-Schillingsfürst. Pravnučka bankéře von Sina, kněžna Chariclea a její manžel Filip Arnošt ze Schillingfürstu se právě roku 1885 usadili v Poděbradech natrvalo. Kníže si velmi cenil zdejší honitby a k loveckým zábavám sem zval četné přátele z Německa. Málo se ví, že byl synem německého kancléře z let 1894—1900. Sám se politicky neangažoval, spokojil se s funkcí prvního předsedy Německého olympijského výboru (1896—1901). Ačkoliv byl říšským Němcem, podporoval a finančně se podílel na všech vlasteneckých slavnostech pořádaných ve městě. Poděbrady si skutečně oblíbil. I když český jazyk se nikdy nenaučil.

1886

Poděbradské děkanství bylo povýšeno na probošství. Když do Poděbrad natrvalo přesídlil dědičný princ Filip Arnošt z Hohenlohe-Schillingfürstu, napadlo místního děkana, který byl častým hostem v knížecí rodině, využít vlivu knížete (a také jeho blízkého příbuzenství s kardinálem Gustavem Adolfem, princem z Hohenlohe-Schillingsfürstu) a v Římě docílit povýšení. Po souhlasu královéhradeckého biskupa se obrátil prostřednictvím strýce Filipa Arnošta přímo na papeže. Brzy nato bylo z papežské kanceláře doručeno knížeti breve papeže Lva XIII. s kladným vyřízením žádosti.

1896

Rok 1896

16. srpen 1896 je jedním z nejpamátečnějších dní v dějinách města. Více než deset tisíc místních obyvatel, a také hostů z Prahy a širokého okolí, se sjelo do Poděbrad, aby byli přítomni slavnostnímu odhalení monumentálního pomníku na východní straně náměstí před zámkem. Jezdecká socha ve dvojnásobné životní velikosti na šestimetrovém dekorativním podstavci, zdobeného dalšími plastikami, je dílem jednoho z předních umělců generace Národního divadla Bohuslava Schnircha. Tento sochař měl k Poděbradům zvlášť blízký vztah, neboť odsud, z rodiny purkmistra Kulicha, pocházela jeho matka. Na přímluvu u otce, stavebního inženýra, aby se mladý Bohuslav mohl věnovat umělecké dráze, slíbil zhotovit sochu, která měla Poděbrady zviditelnit před celým národem jako rodiště slavného českého krále Jiřího.

1903

Město zakoupilo na Nymburském předměstí pozemek pro novostavbu školní budovy pro chlapce (dnes gymnázium). Nová škola byla slavnostně otevřena 8. ledna 1905, budovu navrhl arch. Edmund Chaura a stavěla ji firma J. Fialy z Poděbrad. Štukatérskou práci a výzdobu plastikami provedl akademický sochař Milan Havlíček, Schnirchův žák. Děvčata chodila od roku 1891 do dosti nevyhovující školní budovy v Divadelní ulici (dnes neexistující).

1905

Rok 1905

V životě města proběhl historický mezník – objevení minerálního pramene. Tehdy navštívil knížete Hohenlohe německý šlechtic baron von Bülow, který se věnoval hledání vody proutkem a tímto šarlatánským způsobem označil místo silného pramene na vnitřním nádvoří. Dne 31. července 1905 byl skutečně nalezen mohutný pramen v hloubce přes 96 m. Při další návštěvě určil von Bülow druhé místo, a to v zámeckém příkopu. Tento pramen, nazvaný po princi z Hohenlohe-Schillingfürstu a určený pro odběr veřejnosti, dával dost vody na to, že mohla být čerpána do lahví v první stáčírně v západním podhradí.

1906

Polabské muzeum získalo dnešní budovu, bývalou obecní školu, pro muzejní účely. U zrodu muzea stál jeden z nejváženějších mužů města – dlouholetý starosta a lékárník Jan Hellich. Už od mládí byl velkým sběratelem, hluboce se zajímal o přírodu i historii rodného kraje, prováděl archeologické vykopávky. V roce 1902 se stal hlavním zakladatelem muzejního spolku, který si vytyčil jasný cíl – zpřístupnit rozsáhlé sbírky veřejnosti. V letech 2009—2010 prošla budova muzea náročnou rekonstrukcí včetně kompletní obnovy stálých expozic.

1908

Rok 1908

Objev minerální uhličité vody způsobil, že již tři roky po vytrysknutí pramene zde byla zahájena první lázeňská sezóna. Třetí pramen, objevený opět von Bülowem, se nacházel na severním okraji panské zahrady Dřevnice a byl pojmenován po kněžně Chariclea. Na popud svého lékaře dr. Boučka, nechal kníže v blízkosti pramene vystavět lázně. Budova prvních „Knížecích lázní“ se šesti vanami byla postavena podle návrhu hannoverského architekta Paula Hackenholze během zimy 1907–1908 a kolem pramene s dřevěným altánem se upravil i malý parčík. K slavnostnímu vysvěcení lázní došlo 5. června 1908 a první lázeňskou ordinaci vedl dr. Bouček v hrázděném pavilónu proti vchodu do lázeňské budovy. Ordinaci navrhl jeho bratranec, architekt Antonín Engel.

1914

Byla zahájena stavba hydroelektrárny, jezu a plavební komory dle projektu urbanisty a profesora architektury Antonína Engela, poděbradského rodáka a pozdějšího rektora ČVUT. Navrhl elektrárnu v novoklasicistním stylu s prvky kubismu. Hydroelektrárna se zprovoznila v roce 1919 včetně zdymadla se čtyřmi věžicemi a jezovou lávkou. Celé vodní dílo bylo dokončeno po vybudování nové plavební komory v roce 1923. Elektrárnu si prohlédl i T. G. Masaryk při oficiální návštěvě města 9. května 1923. Od roku 2002 má hydroelektrárna lávku pro pěší. V roce 2017 byla tato stavba prohlášena za národní kulturní technickou památku.

1918

Rok 1918

Tento rok převzala řízení lázní nově ustanovená akciová společnost „Uhličité lázně a zřídla v Poděbradech“. Nová lázeňská společnost se stala majitelem všech stávajících lázeňských objektů, koupila zámek i bývalou správní budovu panství, došlo k významnému rozšíření lázeňského parku. Poděbrady se již od roku 1926 specializovaly na léčení nemocí srdce a oběhového ústrojí a okamžitě se zařadily mezi přední prvorepublikové československé lázně.

1922

V Poděbradech vznikla Ukrajinská hospodářská akademie, která patřila k nejvýznamnějším ukrajinským institucím v Československu. Jednalo se o vysokou školu polytechnického směru, fungovaly zde fakulty agronomická, hydrotechnická, chemicko-technologická a hospodářsko-družstevní. Škola zde působila až do roku 1935, současně s ní (od roku 1932 až do roku 1945) působil na zámku Ukrajinský technickohospodářský institut dálkového studia. V Poděbradech se ukrajinští emigranti – učitelé a studenti – setkali s porozuměním a podporou úřadů a obyvatelstva. Např. v roce 1925 žilo v Poděbradech 764 osob ukrajinské národnosti.

1923

Rok 1923

Byla postavena slavná poděbradská rádiovka. Plány ve stylu rondokubismu provedl známý pražský architekt Bohumír Kozák. Vysílání z Poděbrad bylo zahájeno v roce 1923 a postupně modernizovaná a rozšiřovaná „rádiovka“ sloužila ke spojení se světem prakticky až do roku 1989 (od roku 1952 se odtud rušilo vysílání rádia Svobodná Evropa). V roce 2004 byla vyhlášena kulturní technickou památkou.

1929

Tento rok je považován za dosavadní vrchol zájmu o lázeňský pobyt. V tomto roce dorazilo do Poděbrad 9 056 hostů, přitom v roce 1921 to bylo jen 3 067 stálých hostů platících lázeňskou taxu. Ve 30. letech už se projevila hospodářská krize. Většinu lázeňských hostů tvořila domácí klientela, převážně z blízké Prahy. Podle společenského statusu se jednalo ponejvíce o státní a veřejné zaměstnance (27 %). Následovali učitelé a profesoři (19 %), soukromníci a živnostníci (18 %), soukromí zaměstnanci (16 %), zemědělci (8 %) a obchodníci (6 %).

1932

Rok 1932

9. srpna 1932 zavítal do Poděbrad v doprovodu pražského primátora starosta Chicaga Antonín Čermák. Tato návštěva ještě dlouho zůstala v paměti místních obyvatel. Na Jiřího náměstí byl s velkou slávou a fanfárami přivítán představiteli města v čele s prof. Janem Vladimírem Hráským a velmi oblíbeným starostou města Josefem Caňkářem.

1936

Rok 1936

Okrasou lázeňského parku se stávají květinové hodiny, které jsou dodnes velkou atrakcí. Každý rok je novým způsobem řešena jejich květinová výzdoba. Sousedství hodin po levé straně zdobí plastika „Po koupeli“ od Břetislava Bendy a po pravé straně „Tři srdce“ od Milana Exnera.
Poděbradský Hlahol oslavil 75. výročí svého trvání. Pří této příležitosti uspořádala Smetanova pěvecká župa Polabská v Poděbradech svůj župní sjezd a také koncert, na kterém se sjely ke společnému vystoupení pražské pěvecké spolky a okolní župy v počtu asi 800 členů.

1939

Březnová okupace se přímo dotkla Poděbrad. Německé vojsko zabralo zámek a všechny školy byly vyklizeny pro Hitlerjugend. Celou dobu se místní obyvatelstvo těžko smiřovalo s okupanty a vedlo proti nim odboj v několika odbojových skupinách. Celkem zahynulo 67 místních – byli popraveni, nebo zahynuli se braní v ruce, někteří nepřežili pobyt v nacistických koncentračních táborech. Kromě nich přišlo o život 62 poděbradských Židů.

1945

Rok 1945

V Poděbradech vypuklo proti okupantům povstání jako v jednom z prvních měst v Čechách (již 2. května). V průběhu květnové revoluce zahynul student Karel Hampl, který byl zastřelen z prchajícího obrněného německého auta, když stál na hlídce poblíž Riegrova náměstí. Druhá světová válka ukončila zlatý věk poděbradského lázeňství.

1946

Rok 1946

Na poděbradském zámku byla zřízena jedinečná škola po způsobu anglických kolejí, v níž by se vedle vzdělávání věnovalo i výchově charakteru, tvořivosti, čistotě ducha, porozumění a úctě k práci. Mezi studenty této internátní školy s bohatou kulturní a sportovní činností se řadily takové osobnosti jako prezident Václav Havel, dirigent Mario Klemens či režiséři Ivan Passer a Miloš Forman. Škole se dařilo jen do února 1948. S nástupem Nejedlého „nové jednotné školy“ tento originální experiment skončil.

1953

Poděbradský zámek se přeměnil na fakultu slaboproudé elektrotechniky ČVUT. Tato vysoká škola zde fungovala až do roku 1984. Poté sem Univerzita Karlova umístila Ústav jazykové přípravy pro zahraniční studenty. Největších vnitřních úprav doznalo severozápadní předhradí, kde bylo v roce 1942 zřízeno Divadlo Na Kovárně. Od roku 1988, dlouhých 13 let, až do roku 2001 trvala náročná přestavba divadla, přibylo nově městské kulturní centrum a zámecký biograf.

2003

Rok 2003

Byla zahájena poslední velká revitalizace lázeňského parku. První na řadu přišla novější část parku před nádražím, kde u bazénu s plastikou Břetislava Bendy „Léda s labutí“ vznikla zajímavá „podkova“. Pokračovalo se výměnou velkého bazénu s vodotryskem, generální opravou Libenského kolonády z roku 1938 a dále pak anglickou částí až ke květinovým hodinám. Starší část parku, která se nachází blíže k náměstí, přišla na řadu v roce 2007. Po likvidaci původních záhonových parterů a starších porostů byl park obohacen o dřevěnou pergolu, vodní prvky a kopii původní sochy T. G. Masaryka (z října roku 2008).